Πολιτική Απορρήτου

Η Μαρία Τζεϊράνη (εφεξής "εμείς", "εμάς", "μας"), διαχειρίζεται τον ιστότοπο www.bloomofblue.com (εφεξής ο "Ιστότοπος"), αναγνωρίζει τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικής ζωής όλων των επισκεπτών και χρηστών της και δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων και ιδιωτικότητας, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (εφεξής ο "GDPR").

Για το σκοπό αυτό, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχει ως στόχο να σας ενημερώσει σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας και ειδικότερα τους τρόπους με τους οποίους εμείς, υπό την ιδιότητά μας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων των προσωπικών σας δεδομένων, χειριζόμαστε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας.

1. Στοιχεία Επικοινωνία

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με το GDPR είναι η Μαρία Τζεϊράνη.

Διεύθυνση Καλαμακίου 140, Χανιά, 73100, Ελλάδα
Τηλέφωνο 6973326675
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων Μαρία Τζεϊράνη
Email mariatze@gmail.com

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, σχόλια ή ανησυχίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου μας ή/και επιθυμείτε να υποβάλετε ένα αίτημα απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα προαναφερθέντα στοιχεία επικοινωνίας.

2. Συλλογή Δεδομένων

Όταν αποκτάτε πρόσβαση και πλοηγείστε στον Ιστότοπό μας και κάνετε χρήση συγκεκριμένων τμημάτων του Ιστότοπου, ορισμένα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω και πάντα κατόπιν εφαρμογής κατάλληλου νομικού λόγου. Ειδικότερα:

 • Στοιχεία επικοινωνίας (όνομα, επώνυμο, αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση κατοικίας), στοιχεία πιστωτικής κάρτας (τύπος κάρτας, αριθμός πιστωτικής κάρτας, όνομα κάρτας, ημερομηνία λήξης και κωδικός ασφαλείας) και στοιχεία επισκέπτη (ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης, τυχόν ειδικά αιτήματα, σχόλια σχετικά με τις προτιμήσεις υπηρεσιών), προκειμένου να ολοκληρωθεί και να διαχειριστεί η ηλεκτρονική σας κράτηση, βάσει του άρθρου 6, παρ. 1 (Β), GDPR.
 • Δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα (όπως ρυθμίσεις γλώσσας, διεύθυνση IP, τοποθεσία, ρυθμίσεις συσκευής, λειτουργικό σύστημα συσκευής, λεπτομέρειες δραστηριότητας, χρόνος χρήσης, διεύθυνση URL ανακατεύθυνσης, αναφορά κατάστασης, πληροφορίες χρήστη και πρόγραμμα περιήγησης), για σκοπούς λειτουργίας του ιστοτόπου μας, καθώς και για στατιστικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, βάσει του άρθρου 6, παρ. 1 (Α) GDPR και του άρθρου 6, παρ. 1 (ΣΤ) GDPR, όπως περιγράφεται περαιτέρω στην Πολιτική μας για τα Cookies.

3. Αποδέκτες των Προσωπικών Δεδομένων σας

Δεν επιτρέπουμε την πώληση, εμπορία, αποκάλυψη ή προβολή των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται για εσάς από τρίτους. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται κυρίως αποκλειστικά από εμάς και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας.

Ενδέχεται, ωστόσο, να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε περιορισμένες περιπτώσεις σε ορισμένες κατηγορίες αποδεκτών, διασφαλίζοντας πάντοτε ότι παρέχουν το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων. Ειδικότερα, ανάλογα με την περίπτωση, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε:

 • Πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίοι ενδέχεται να εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό μας σχετικά με τη λειτουργία και τις λειτουργίες του ιστοτόπου, όπως πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής και κρατήσεων, μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την εκτέλεση των απαιτούμενων υπηρεσιών.
 • Αρχές επιβολής του νόμου, κυβερνητικούς αξιωματούχους, ρυθμιστικές αρχές ή άλλα μέρη, όταν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία, κανονισμούς ή νομική διαδικασία σε σχέση, για παράδειγμα, με έρευνα που διεξάγεται από δικαστικές αρχές σχετικά με ύποπτη ή/και πραγματική παράνομη δραστηριότητα ή με δικαστική απόφαση που μας έχει επιδοθεί ή όταν η αποκάλυψη αυτή είναι απαραίτητη για τα νόμιμα συμφέροντά μας.

4. Τοποθεσία των προσωπικών δεδομένων σας

Η αποθήκευση και η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται μόνο εντός της ΕΕ/ΕΟΧ, όπου διασφαλίζεται επαρκές επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Εάν χρειαστεί να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτη χώρα, θα σας ενημερώσουμε αμέσως σχετικά και θα εφαρμόσουμε τις κατάλληλες διασφαλίσεις σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων, προκειμένου να πραγματοποιήσουμε την εν λόγω διαβίβαση δεδομένων και να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα παραμένουν προστατευμένα και ασφαλή.

5. Περίοδος διατήρησης των προσωπικών δεδομένων

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, όπως περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, και σε κάθε περίπτωση όσο απαιτείται ή επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και την αντίστοιχη παραγραφή.

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον καθορισμό της περιόδου διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: (i) τη χρονική περίοδο κατά την οποία έχουμε συνεχή σχέση μαζί σας, (ii) εάν υπάρχει νομική υποχρέωση διατήρησης στην οποία υποκείμεθα, όπως νομικές, φορολογικές ή λογιστικές απαιτήσεις, ή (iii) εάν η διατήρηση είναι σκόπιμη υπό το πρίσμα του έννομου συμφέροντός μας να έχουμε ένα ακριβές αρχείο των συναλλαγών σας μαζί μας σε περίπτωση οποιασδήποτε καταγγελίας ή αμφισβήτησης, δικαστικής διαμάχης ή κανονιστικής έρευνας.

6. Τα δικαιώματά σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι αντίστοιχες νομικές απαιτήσεις:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: μπορείτε να λάβετε επιβεβαίωση σχετικά με το αν τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία ή όχι και να ζητήσετε πρόσβαση, καθώς και αντίγραφο των επεξεργασμένων δεδομένων.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων ή τη συμπλήρωση ελλιπών προσωπικών δεδομένων.
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, εφόσον συντρέχει ένας από τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 1 του ν. 17 του GDPR.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, όταν συντρέχει ένας από τους λόγους που ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 18 του GDPR.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν επικαλούμαστε το δικό μας ή κάποιου άλλου νόμιμο συμφέρον, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να τα διαβιβάσετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 20 του GDPR.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: σε περιπτώσεις όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίζεται στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

Τα προαναφερθέντα δικαιώματα μπορούν να ασκηθούν ανά πάσα στιγμή υποβάλλοντας το αίτημά σας γραπτώς στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: anastasia.dimitra@hotmail.gr. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας το συντομότερο δυνατό, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση και το είδος του αιτήματος.

Τέλος, εάν δεν λάβουμε μέτρα για τα αιτήματά σας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων. Για τους χρήστες που κατοικούν στην Ελλάδα, η αρμόδια αρχή είναι Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφόρος Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523), www.dpa.gr.

7. Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Ο Ιστότοπός μας μπορεί να παρέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που ανήκουν ή λειτουργούν από τρίτους. Σας ενημερώνουμε ότι δεν ελέγχουμε άλλους ιστότοπους, ούτε φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενό τους, τις εγγυήσεις ασφαλείας ή τις πρακτικές απορρήτου και ότι, σε κάθε περίπτωση, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου δεν ισχύει για αυτούς τους ιστότοπους. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να ενημερώνεστε για την πολιτική απορρήτου κάθε συνδεδεμένου ιστότοπου που επισκέπτεστε.

8. Ενημερώσεις στην Πολιτική Απορρήτου

Ενδέχεται κατά καιρούς να τροποποιούμε και να ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αν και οι ουσιαστικές τροποποιήσεις θα αναρτώνται στον ιστότοπο, σας ενθαρρύνουμε να συμβουλεύεστε τακτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, ώστε να γνωρίζετε την τελευταία της έκδοση και τυχόν ενημερώσεις.

Τελευταία ενημέρωση: (UTC)